Құпиялылық саясаты
1. Жалпы ақпарат
Қосымша: Qonzhyq
Әзірлеуші: Qonzhyq Developers Team
Ұйым: IS Holding LTD
Қолдау қызметі: qonzhyqmario@gmail.com
2. Жеке деректер
2.1. Qonzhyq App қосымшаға кіру кезінде ешқандай ақпарат жинақтамайды.
2.2. Қосымша пайдаланушының келісімімен әуендерді сақтағысы келген жағдайда немесе ертегілерді таңдаулылар қатарына қосу үшін, "Оқу" бөліміндегі жаттығуларды өту үшін және премиум-аккаунтқа көшу үшін телефон нөмірін жинақтауы мүмкін. Бұл бірегей пайдаланушыларды анықтау үшін және пайдаланушылар қолданбадағы өз баптауларына кез-келген уақытта қол жеткізе алуы үшін қажет.
2.3. Жинақталған ақпараттар тек әзірлеу тобы үшін ғана қолжетімді және бұл деректер ешқандай жағдайда үшінші тарапқа берілмейді.
2.4 Qonzhyq App жеке ақпаратты, қаржы /төлем туралы ақпаратты, аутентификацияға арналған ақпаратты, телефон кітапшасын, контактілерді, құрылғының орналасқан жері туралы ақпаратты, SMS және қоңырауларға қатысты деректерді, құрылғыдағы басқа қолданбалардың тізімін, микрофон, камера, құрылғы және оны пайдалану туралы өзге де құпия деректерді жинақтамайды.
2.5. Біз пайдаланушы туралы барлық деректерді қолдау қызметіне сұрау жіберу арқылы оңай жоямыз.
3. Балаларға арналған қосымшаға қойылатын талаптар
3.1. Қосымша контенті: Qonzhyq App балалардың өз жас санатына сәйкес келетін контентке ғана қол жеткізетіндігне кепілдік береді.
3.2. Қосымша мүмкіндіктері. Qonzhyq App негізгі мақсаты — сайтты WebView құрамдас бөлігі арқылы көрсетпеу немесе трафикті өзге сайттарға бағыттамау болып табылады.
3.3. Жарнама. Қосымшада ешқандай жарнама жоқ.
3.4. Деректермен жұмыс. Біз телефон нөмірі және пайдаланушының лақап атынан басқа жеке деректерін сұрамаймыз. Біз микрофон және балаларға арналған қызметтер үшін рұқсат етілмеген API немесе SDK деректерін қолданбаймыз.
3.5. Толықтырылған шынайылық. Qonzhyq App толықтырылған шынайылық пайдаланбайды.
3.6. Әлеуметтік қосымшалар мен мүмкіндіктер. Қосымша басқа пайдаланушылармен байланысуға немесе әлеуметтік желілер функциясын ұсынуға мүмкіндік бермейді.
3.7. Заңды сақтау. Qonzhyq App және ол шақыратын немесе пайдаланатын кез келген API және SDK-лар, балалардың интернеттегі жеке деректерін қорғау туралы АҚШ заңын (COPPA), жеке деректерді қорғау (GDPR) жөніндегі ЕҚ жалпы ережесін немесе басқа қолданыстағы заңдар мен ережелерді бұзбайды.
4. Келісім
- Qonzhyq App-та тіркеле отырып, сіз осы саясатта аталған барлық шарттарға келісім бересіз.
5. Авторлық құқық иелері үшін
Егер сіз құқық иесі болсаңыз және біздің платформамыздағы қандай да бір элементтерге құқықтар сізге тиесілі деп есептесеңіз, қолдау қызметі арқылы бізбен байланысуыңызды сұраймыз. Біз дереу сіздің наразылығыңызды қарастырып, авторлық құқықты бұзатын элементтерді 2 жұмыс күні ішінде жоямыз.

Осы Құпиялылық саясатына қатысты туындаған кез-келген сұрақ және қиындықтар бойынша qonzhyqmario@gmail.com адресі арқылы біздің қолдау көрсету қызметімен байланысыңыз.

Ескерту. Осы Құпиялылық саясаты алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Кез-келген жаңартулар және жетілдірулер үшін осы саясатты мерзімді қарап отыруыңыз сұралады.

Политика конфиденциальности
1. Общая информация
Приложение: Qonzhyq
Разработчики: Qonzhyq Developers Team
Организация: IS Holding LTD
Служба поддержки: qonzhyqmario@gmail.com
2. Личные данные
2.1 Qonzhyq App не собирает никаких данных при входе в приложение.
2.2 Qonzhyq App может собирать номер телефона пользователя с его согласия, если пользователь решит сохранить музыку или сказки в избранном, пройти упражнения в разделе "Обучение" или выберет подписку на премиум-аккаунт. Эта информация необходима для идентификации уникальных пользователей и предоставления доступа к персонализированным настройкам в приложении.
2.3 Собранные данные доступны только команде разработчиков Qonzhyq App и ни при каких обстоятельствах не передаются третьим лицам.
2.4 Qonzhyq App не собирает личную информацию, финансовую / платежную информацию, информацию для аутентификации, телефонную книгу / контакты, местоположение устройства, данные, связанные с SMS / звонками, инвентаризацию других приложений на устройстве, микрофон, камеру или другое конфиденциальное устройство или использование. данные.
2.5 Данные пользователей могут быть легко удалены по запросу через наши службы поддержки.
3. Требования к приложениям для детей
3.1. Контент приложения: Qonzhyq App гарантирует, что дети могут получить доступ только к контенту, соответствующему их возрастной группе.
3.2. Особенности приложения: Основная цель Qonzhyq App — не отображать внешние веб-сайты через компонент WebView или направлять трафик на внешние сайты.
3.3. Реклама: Qonzhyq App не содержит рекламы.
3.4. Работа с данными: Мы не запрашиваем у пользователей никаких персональных данных, кроме номера телефона и псевдонима. Мы не используем данные микрофона или какие-либо API или SDK, которые не одобрены для служб, предназначенных для детей.
3.5. Дополненная реальность: Qonzhyq App не использует дополненную реальность.
3.6. Социальные приложения и функции. Приложение не позволяет пользователям общаться с другими пользователями или предоставлять функции социальных сетей.
3.7. Соблюдение закона: Qonzhyq App, включая любые используемые API и SDK, соответствует требованиям Закона о защите конфиденциальности детей в Интернете (COPPA), Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR) и других применимых законов и правил.
4. Согласие
- Регистрируясь в Qonzhyq App, вы соглашаетесь со всеми условиями, изложенными в настоящей Политике
5. Для правообладателей
Если вы являетесь правообладателем и считаете, что какие-либо элементы на нашей платформе нарушают ваши права, обратитесь в нашу службу поддержки. Мы незамедлительно рассмотрим вашу претензию и удалим элементы, нарушающие авторские права, в течение двух рабочих дней.

По любым вопросам или проблемам, связанным с настоящей Политикой конфиденциальности, обращайтесь в нашу службу поддержки по адресу qonzhyqmario@gmail.com.

Примечание. Настоящая Политика конфиденциальности может быть изменена без предварительного уведомления. Рекомендуется периодически просматривать эту политику для любых обновлений или модификаций.
Privacy Policy
1. General information
Application: Qonzhyq
Developers: Qonzhyq Developers Team
Organization: IS Holding LTD
Support service: qonzhyqmario@gmail.com
2. Personal data
2.1 Qonzhyq App does not collect any data when logging into the application.
2.2 Qonzhyq App may collect the user's phone number with their consent if the user chooses to save music or fairy tales to favorites, complete exercises in the "Training" section, or select a subscription for a premium account. This information is necessary to identify unique users and provide access to personalized settings within the application.
2.3 The collected data is only accessible to the Qonzhyq App development team and is never transferred to third parties under any circumstances.
2.4 Qonzhyq App does not collect personal information, financial/payment information, authentication information, phone book/contacts, device location, SMS/call-related data, inventory of other applications on the device, microphone, camera, or any other sensitive device usage data.
2.5 User data can be easily deleted upon request through our support services.
3. Requirements for applications for children
3.1. Application Content: Qonzhyq App ensures that children can only access content that is appropriate for their age group.
3.2. Application Features: The primary purpose of Qonzhyq App is not to display external websites through the WebView component or drive traffic to external sites.
3.3. Advertising: Qonzhyq App does not contain any advertisements.
3.4. Working with Data: We do not request any personal data from users other than their phone number and nickname. We do not use microphone data or any APIs or SDKs that are not approved for services intended for children.
3.5. Augmented Reality: Qonzhyq App does not utilize augmented reality.
3.6. Social Apps and Features: The application does not allow users to communicate with other users or provide social networking features.
3.7. Compliance with the Law: Qonzhyq App, including any APIs and SDKs used, adheres to the requirements of the Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), the EU General Data Protection Regulation (GDPR), and other applicable laws and regulations.
4. Consent
- By registering in the Qonzhyq App, you agree to all the conditions stated in this Privacy Policy.
5. For copyright holders
If you are a copyright holder and believe that any elements on our platform infringe your rights, please contact our support team. We will promptly investigate your claim and remove the infringing items within two business days.

For any inquiries or concerns regarding this Privacy Policy, please contact our support team at qonzhyqmario@gmail.com.

Note: This Privacy Policy is subject to change without prior notice. It is recommended to review this policy periodically for any updates or modifications.